skip to Main Content

Lärar- och elevassistentutbildning

Lärar- och elevassistentutbildningen är en heltids yrkesinriktad utbildning på ett år (40 veckor). Distansutbildningen genomförs med gemensamma träffar förlagda på Brunnsvik folkhögskolas lokaler i Borlänge. Träffarna består av ca två- tre dagar i samband av avslutet av varje delkurs. Träffarna syftar till att väva ihop praktik med teorier. Mellan de obligatoriska träffarna bedrivs självstudier på egen hand och i basgrupper samt genomförs det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Kursen berättigar kursdeltagaren till studiemedel på eftergymnasialnivå.

KURSENS SYFTE
Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för ett professionellt förhållningsätt till yrket.

Kursens mål

Efter avslutade studier har deltagaren kunskap och förståelse:

– vad som krävs för att utöva självständigt stödjande arbete på elev-, grupp- och klassnivå
– om det svenska skolsystemet på alla stadier och former,
– över samspelet mellan elevernas lärande och deras sociala, fysiska och kulturella miljö,
– om förhållanden i det mångkulturella samhället som påverkar livsvillkoren för eleverna    med skilda sociala och kulturella bakgrunder,
– för olika pedagogiska modeller och teorier som lärarna använder sig av i olika sammanhang,
– för samspelet mellan elevers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till skolans krav och förväntningar,
– för lagar och riktlinjer som gäller för alla som jobbar med barn i skolan,
– om ledning, organisering och uppföljning av socialt arbete och socialpedagogiskt arbete.

Efter avslutade studier har deltagaren färdighet och förmåga:

– med stöd i lärarens pedagogiska planering lägga upp sitt eget stödjande arbete med elever i klasser och grupper,
– att vara ett administrativt stöd för läraren i dennes pedagogiska arbete,
– om kommunikationstekniker för bättre samspel mellan hem och skola,
– att obehindrat kunna använda sig av förvärvade kunskaper och erfarenheter efter praktiktiden.

Bakgrund

Lärarförbundet skrev 2016-05-24 att det ännu inte då fanns någon utbildning. I dagsläget har nu några utbildningar startats i folkhögskoleregi, allt för att ge en ny yrkesgrupp ett professionellt förhållningssätt.

Utifrån detta finns behov av utbildning. Därför har Brunnsvik folkhögskola beslutat att starta en ettårig kurs på heltid för ”Lärar- och elevassistenter”. Förutom praktik på 50%, är skoljuridik, administration, pedagogik, beteendevetenskap, sociologi och ledarskap delkurser, allt för att ge lärarassistenter bra förutsättningar att avlasta lärarna administrativt och elevassistenter stötta enskilda elever i samråd med lärare och annan personal.

Förväntad kursstart: HT2020
Studieort: Ej bestämd
Studietakt: Ej bestämd
Antal kursdeltagare: Ej bestämd
Kursen planeras genomföras som Yrkeshögskola, varav upplägg kommer att anpassas utifrån kraven för YH utbildningar.

Huvudområde: Socialt och pedagogiskt arbete
Examinationer: Godkänd arbetsförlagd praktik och godkänt deltagande på obligatoriska träffar samt inlämningar.
Kursintyg: Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.
Bedömningsgrader: Varje moment bedöms, för att efter avslutad utbildning sammanfattas och skriftligt ges i omdömena: Underkänd eller Godkänd.
Kurskoordinator: Sussane Smed, sussane.smed@brunnsvik.se
Antagningskriterier: Grundläggande behörighet för yrkeshögskola (från folkhögskola eller 3-årigt gymnasium) med särskild behörighet i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Engelska 5, Matematik 1. Du med utländsk gymnasieexamen behöver Svenska 1 och 2 eller Svenska som andraspråk 2, Engelska 5 och Matematik 1. Det är endast kursdeltagare som inkommit med utdrag ur belastningsregistret som får göra praktik, enligt skollagen (Skol 2010:800).
2) Intro/Sv. skolsystemet/adm/IKT
2) Pedagogik/Specialpedagogik/ Ledarskap
3) Beteendevetenskap/ Kommunikation/Konflikthantering
4) Sociologi/Ungdomskulturer/ Kulturmöten/Värdegrunden
5) Fördjupningsarbete och uppsats
6) Avslut/Framläggande av uppsats/ Opponering seminarium

Back To Top