skip to Main Content

Om oss

Brunnsviks Folkhögskola är en av Sveriges största och är verksam i flera län med Borlänge i Dalarna som huvudort. Huvudman är Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO) i samverkan med den regionala arbetarrörelsen.

Idag bedriver Brunnsviks Folkhögskola Allmän kurs med olika profiler, musikutbildningar både på plats i Borlänge och på distans, kurser för behandlingspedagoger och inom urban matproduktion. Vi har också Studiemotiverande folkhögskolekurser och Etableringsuppdraget i samverkan med Arbetsförmedlingen samt samverkanskurser med ABF:s medlemsorganisationer.

Vi är i början av ett utvecklingsarbete där vi fortsätter att utveckla vår profil och att befästa vår ställning som en central aktör inom bildningsverksamheten i regionen. Brunnsviks folkhögskola ligger i framkant inom fortbildning och samhällsutveckling, mycket tack vare vår anpassning till marknadens ökande behov av utbildning för att nå sysselsättning.

Brunnsviks mål och idé

Brunnsviks Folkhögskola är en av Sveriges största folkhögskolor. Vi startade vår verksamhet 1906 och tillhör arbetarrörelsen. ABF och LO är våra huvudmän.

Föreningen Brunnsviks Folkhögskola är en ideell förening utan vinstintresse vars verksamhet ska bedrivas med utgångspunkt från Arbetarrörelsens folkbildningssyn och grundläggande värderingar. För oss handlar rätten till lärande om människors möjligheter att leva ett rikt liv i den egna vardagen, i arbetslivet, i föreningslivet och som medborgare.

Vi ser Dalarnas-, Gävleborgs-, samt Örebro län som ”vår” region där vi vill vara en stark pedagogisk resurs som tillsammans med ABF möter, stödjer och kanaliserar såväl individers som organisationers behov och bildningssträvanden. Till detta lägger vi en möjlighet och ambition att vara en aktiv folkbildningsaktör även på lokal- och nationell nivå

Föreningen har till uppgift

  • att bedriva folkhögskoleverksamhet som utjämnar utbildnings- och kunskapsklyftor, demokratiserar kulturen samt utvecklar en mer deltagande demokrati i samhälle och föreningsliv
  • att bedriva folkhögskolans arbete med utgångspunkt från grundläggande värderingar och pedagogisk grundsyn i ABFs idéprogram
  • att samverka med ABF, LO, LOs medlemsförbund samt andra närstående folkrörelser och föreningar såväl regionalt som lokalt och nationellt
  • att tillsammans med ABF vara en pedagogisk resurs som stärker folkrörelser och föreningsliv
 • delta i projekt- eller uppdragsverksamhet som ligger i linje med föreningens ändamål

Vi hämtar vår idé djupt ur Arbetarrörelsens folkbildningstradition. Folkbildningen är för oss både ett verktyg för enskilda individers och organisationers bildnings- och förändringsarbete. Folkbildningen ger människor kunskap och mod för att erövra makt och ta ansvar i såväl den egna vardagen som i samhället som helhet.

Vår människosyn utgår från tron på varje människas vilja och förmåga att lära, påverka och ta ansvar, på egen hand och tillsammans med andra. Vi tror på att vi utvecklas och stärkas som individer i mötet och samspelet med andra.

Vi tror på en levande och engagerande demokrati där alla människor ska ha lika möjligheter att påverka samhället och sin livssituation. Demokrati får inte reduceras till ett sätt att organisera besluten eller att välja sina representanter. För oss handlar det om jämlikhet, samtal och samarbete.

I en levande demokrati är kulturen central, både att ta del av och att utöva. Kulturen utmanar oss men kan också vara ett verktyg för samhällsförändring.

Framtiden är inte ödesbestämd – vi skapar den tillsammans.

Kunskap växer och utvecklas ur vår utgångspunkt i dialogen mellan lärare, deltagare och stoff.

Där erfarenheter och vardagslärande möter vetenskap och fakta som bearbetas tillsammans uppstår nya insikter och ny kunskap.

Lärande är en livslång process som påkallas av våra egna strävanden men också av ett arbetsliv och samhälle i förändring. Att oavsett ålder ha möjligheter till utbildning och förkovran för att kunna få ett arbete eller för att ”förverkliga sina bästa stämningars längtan” är en fråga om jämlikhet och demokrati.

Skolans huvudmän

Ideella föreningen Brunnsvik Folkhögskolas huvudmän är Arbetarnas Bildningsförbund och Landsorganisationen i Sverige.

Vi strävar efter att följa våra huvudmäns grundvärderingar och idéprogram.

Ur ABFs Idéprogram:

Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde. Vårt mål är att förstärka och fördjupa demokratin på samhällivets alla områden. Vi vill verka för ett samhälle och en värld där människovärdet går före marknadsvärdet. Vår vision är ett samhälle och en värld befriad från alla former av förtryck och orättvisor och som bejakar alla människors frigörelse – både individuellt och kollektivt. Folkbildning är för oss en idé om ett fritt kunskapssökande som kan ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhälllet som helhet. Vi tror på den radikala folkbildningens möjligheter att utmana och vara en demokratisk förändringskraft. Vi är övertygade om att framtiden är påverkbar och att en annan värld är möjlig.”

Styrelse

Ordinarie ledamöter:

Maria Strömkvist ordförande ABF Dalarna
Helena Gille vice ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg
Camilla Andersson LO-distriktet i Örebro och Värmland
Jörgen Hammarin ABFs Förbundsexpedition
Torgny Jacobsson ABF Gästrikebygden
Hans-Göran Steneryd Kommunal Bergslagen
Kristina Svensson ABF Borlänge Nedansiljan

Ersättare:

Ewa-Leena Johansson ABF Örebro län
Marie Olsson ABF Dalarna

Samarbetspartners

 • Borlänge kommun
 • ABF
 • LO
 • Hyresgästföreningen
 • Borlänge Bandy
 • Föreningen Arbetarrörelsens Folkhögskolor

Studeranderättslig standard

För oss på Brunnsviks Folkhögskola är det viktigt att våra deltagare har ett tydligt inflytande på  undervisningen och sin studiesituation. Därför har vi ett studeranderåd där deltagarna tar upp frågor de finner viktiga. I skolrådet möter de sedan lärare och representanter från skolledning.
Studeranderättslig standard för Brunnsviks Folkhögskola
Back To Top