skip to Main Content

Lärar- och elevassistent
med inriktning socialpedagogik distans

Utbildningen syftar till att ge yrkeskompetens som lärarassistent i grundskola, gymnasium samt anpassade grund- och gymnasieskola. Utbildningen är på distans med och heltid (40 veckor). Lärarassistent är samlingsnamn för olika yrkesroller inom skolan som ska komplettera arbetslag och lärare så de kan ägna mer tid åt undervisning. Det huvudsakliga uppdraget innebär samarbete för att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation i skolan, samt skapa förutsättningar för ett professionellt förhållningssätt till yrket och skapa större beredskap för arbete i skolans värld.

Kursupplägg och innehåll
Utbildningen sker via distans, med genomgångar och seminarier via webben, samt med 8 obligatoriska dagsträffar på plats, 2 dagar åt gången, i Brunnsvik, Ludvika. Studierna innebär en blandning av självstudier, skriftliga inlämningar, gruppdiskussioner, grupparbeten, praktiska övningar samt praktik. Studenterna förväntas ha tillgång till datorer utanför skolan. 

Innehållet delas upp i olika moment, däribland fördjupning och praktik. De olika delarna är framtagna i samråd med FLiS (Folkhögskolor med lärarassistentutbildning i samverkan) som arbetar för att stärka utbildningens kvalitet och anpassning för skolornas behov. Utgångspunkten är hela tiden lärarassistentens roll. Innehållet är bland annat: 

Skolans organisation och uppdrag
Kunskap om skolans ramverk är viktiga för lärarassistenten. Det handlar om lagar, förordningar, och andra styrdokument. Området ska ge förståelse för hur läroplaner och kunskapskrav hänger ihop med skolans uppdrag och roll i samhälle. Det historiska perspektivet lyfts fram för att förklara skolans förutsättningar och struktur idag. 

Ledarskap
Kunskap om olika ledarskap och hur det påverkar lärandet är viktigt i mötet med elever. Området innefattar förståelse för grupprocesser, relationsskapande, ledarskapets vikt vid konflikthantering samt utveckling av det egna ledarskapet. 

Pedagogik, lärande och utveckling
För att kunna assistera undervisningen och stötta elever krävs förståelse för undervisningens villkor. Det innebär insikt i lärarens arbete med planering, genomförande och efterarbete. Området handlar därför särskilt om lärandeprocessen, olika pedagogiska teorier, historik och utvecklingspsykologi. 

Anpassningar och särskilt stöd
Elever har olika förutsättningar och behov. För att kunna stödja lärare och elever behövs kunskap om olika svårigheter som elever kan möta, samt olika stöd som kan ges. Specialpedagogik och kompensatoriska hjälpmedel är en del av innehållet. 

Beteende och socialt samspel
För arbete i skolan behövs förståelse barn- och ungas livsvillkor. Området fokuserar socialpsykologi med förståelse för utanförskap och hur motivation kan skapas. Innehåll så som identitetsskapande, ungdomskultur och gruppsykologi är centralt. 

Kommunikation och konflikthantering
Studiero och trygghet är en av de viktigast grunderna för alla skolor. Lärarassistenterna kan särskilt vara med och stärka detta arbete. För detta krävs förståelse för konflikthantering, strategier och kommunikationens betydelse vilket är en viktig del i utbildningen. 

Dokumentation och administration
Pedagogisk dokumentation är en viktig men tidskrävande uppgift för lärare och mentorer. Det handlar om vad som dokumenteras, varför och hur. Syfte med plattformar och digital kompetens tas också upp, liksom mentorsrollen; att stötta och ha översiktligt ansvar för elevers studiegång samt vara länk mellan hem och skola. 

Pedagogisk professionell utveckling
Obligatorisk praktik genomför under 8 veckor, för att utveckla och fördjupa kunskaper och förståelse för arbetet skolan.  

Fördjupningsarbete
En fördjupning görs inom eget valt område kopplat till yrkesrollen där teori och praktik kopplas samman. 

Mål
För godkänd utbildning ska lärarassistenten visa sådan kunskap och färdighet som krävs för att självständigt och i grupp kunna arbeta i skolans verksamhet. Lärarassistenten ska kunna arbeta utifrån skolans värdegrund och styrdokument och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. 

Kunskaper
Efter avslutad utbildning kan deltagaren redogöra för skolans uppdrag och verksamhet. Lärarassistenten är i sin yrkesroll väl förtrogen med de processer som ingår i skolans dagliga arbete med att, i samarbete med övriga yrkesgrupper i skolan, möta barn och ungdomar och arbeta för att få dem att växa och utvecklas. Lärarassistenten kan föra samtal kring och beskriva det egna ledarskapet. Lärarassistenten ska efter utbildningen ha kännedom om närliggande yrkesgrupper och kunna redogöra för hur dessa förhåller sig till den egna yrkesrollen. 

Färdigheter
Utbildade lärarassistenter visar på god organisationsförmåga och kan planera, utföra och vidareutveckla givna uppdrag. Lärarassistenten identifierar behov på individ, grupp och organisationsnivå för att komplettera och avlasta verksamheten. Lärarassistenten kan kommunicera kring sin yrkesroll och sitt uppdrag på mer än ett språk. 

Ansvar och självständighet
Utbildade lärarassistenter agerar som en positiv och ansvarstagande förebild i skolan. Lärarassistenten kan självständigt och i samarbete med arbetslag och elevhälsoteam utföra arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Lärarassistenten kan reflektera kring sina behov av fortsatt utveckling i och kring yrkesrollen. I arbetet är lärarassistenten väl förtrogen med närliggande yrkesgrupper och känner till när dessa bör ta över arbetet. Lärarassistenten samverkar med elever, lärare och andra professioner på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Intyg
Efter genomförd kurs erhålles intyg som visar att deltagaren genomfört och uppnått de mål och innehåll som finns beskrivet för kursen samt utifrån FLiS kriterier.

LÄSÅRSTIDER
Höstterminen 2023:
Skolstart: 2023-08-21
Terminsavslutning: 2023-12-22
Vårterminen 2024:
Skolstart: 2024-01-08
Terminsavslutning: 2023-06-07 

KURSLÄNGD OCH STUDIEOMFATTNING
40 veckor, heltid, distans 

OBLIGATORISKA TRÄFFAR
Totalt 9 dagar, varav 5 via webben och 4 dagar på plats Brunnsvik, Ludvika (2 tillfällen).

NIVÅ
Eftergymnasial. Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN), B1. 

ANSÖKAN
Sista ansökan: 8 september
Fyll i ansökan så kallar vi dig till ett digital intervju

ANSÖKNINGSKRAV:
Ha fyllt 18 år, 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola, särskild behörighet: i Svenska 2/Svenska som andraspråk 2, bifoga personligt brev, CV med referenser, samt medverka vid intervju. 

KOSTNADER:
Studier på Brunnsvik är kostnadsfria. Däremot så betalar du en läsårsavgift på 2000 kr, vilket inkluderar för- och eftermiddagskaffe samt lunch vid de obligatoriska träffarna. Kostnader för studieresor och litteratur tillkommer. Studielitteratur: kostnad ca 2000 kr som deltagaren köper själv. Fakturan för terminsavgiften skickas till den adress du uppger vid ansökan och ska vara inbetald innan påbörjad kurs, eller på det datum som uppges som sista betalningsdag.  

KONTAKT:  
Jenny Hjälte, kurssamordnare och lärare
E-post: jenny.hjalte@brunnsvik.se 
Tel: 0243 – 33 01 16
Besöksadress: Grangärdev. 79 Ludvika

Back To Top