skip to Main Content

Lärar – och elevassistent inriktning pedagogisk dokumentation och skolkultur

Yrkesinriktning: att jobba som lärarassistent i förskoleklass, grundskola och gymnasium. Utbildningen syftar till att ge yrkeskompetens som lärarassistent i utbildningsnivåerna förskola, grundskola och gymnasium med särskild betoning på att avlasta lärare så att dessa kan fokusera på att planera och genomföra undervisning. Undervisningen ges på plats, med distansinslag motsvarande 50%. Kurslängd: 2 terminer

Sammanfattande beskrivning av innehåll:

Ramar och styrning: Det behövs som lärarassistent gedigna kunskaper i skolans ramverk såsom skolans uppdrag, styrdokument, lagar och förordningar, ämnesplaner och kunskapskrav. Detta ger god förståelse för hur ämnesplanerna och kunskapskraven hänger ihop med skolans uppdrag och roll som bärande samhällsinstitution. Vidare ger utbildningen kunskaper i hur styrningen av skolan är organiserad vilket ger en förståelse för skolans förutsättningar och struktur.

Pedagogik och didaktik, pedagogiskt arbete. Tonvikt ligger på pedagogiskt arbete, metodik och didaktik, vilket inte syftar ersätta lärarens jobb, utan assistera i klassrummet, stötta elever som behöver det, samt vara delaktig i att iscensätta av läraren planerade undervisningsituationer, samt se och värdera resultat av dessa. För detta krävs att deltagaren kan förstå och följa undervisningen och elevernas progression samt bidra till att elevgrupperna når målen.

Pedagogisk dokumentation. Lärarassistenten bistår även i det gedigna dokumentationsarbete som normalt åligger läraren, och som beskrivs av dessa som en betydande orsak till tidsbrist, stress och känsla av otillräcklighet. Deltagaren erhåller kunskaper i hur man arbetar med olika skolplattformar för att kunna skriva pedagogiska planeringar för eleverna samt följa upp dessa och även fungera som en infobrygga mellan föräldrar och lärare. Sammantagna moment i utbildningen hjälper deltagaren att arbeta självständigt utifrån lärarens vägledning.

Läraren ansvarar för att undervisningen är relevant och hur den planeras och genomförs, och denna lärarassistentutbildning ska ge mer utrymme för detta. En lärarassistent som arbetar med eleverna i vardagen, ser deras pedagogiska progression, dokumenterar den samt är en instans för hemkontakter ger även utrymme för eleverna att bli sedda och hjälpta i större och mer individanpassad omfattning. Utbildningens ambition är att avlasta lärarna samtidigt som yrket lärarassistent tydligt definieras och uppgifterna synliggörs.

Skolkultur och socialt arbete. För att kunna jobba nära eleverna och förstå hur deras livsvärld kan gestalta sig i nutid samt hur det påverkar dem inlärningsmässigt och socialt, innehåller utbildningen insikter i hur en skolkultur formas av de som är i den. Som lärarassistent kan man få möta svåra situationer, även med konfliktinslag, och även om socialpedagoger, specialpedagoger, och kurator främst tänks hantera och arbeta med detta, så är denna del av utbildningen viktig för att få en helhetsbild av de komplexa mekanismer som utgör vardagen i skolan, likväl som förståelse för individen.

Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla som uppfyller antagningskraven. Kostnader för studieresor och litteratur tillkommer.
Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala Studiestädnämnden (CSN) B1.
Antagningskrav: Du ska ha fyllt 18 år, ha gymnasieexamen eller motsvarande, samt medverka vid en intervju.
Sista dag för ansökan: 31/8. Välkommen att söka igen i April inför hösten!
Terminstider:
HT 2020: 7/9-18/12
VT2021: 4/1-11/6

Back To Top