skip to Main Content

Lärar – och elevassistent inriktning pedagogisk dokumentation och skolkultur

Lärar – och elevassistentutbildningen är en yrkesinriktning som läses på helfart. Utbildningen syftar till att ge yrkeskompetens som lärarassistent i utbildningsnivåerna förskola, grundskola och gymnasium med särskild betoning på att bistå lärare så att dessa kan fokusera på att planera och genomföra undervisning. Utbildningen ges genom två olika former: undervisning på plats två dagar i veckan eller distans med sex obligatoriska träffar på Brunnsviks folkhögskola, Borlänge. Båda formerna innebär självstudier, gruppdiskussioner och grupparbeten samt praktik.

Sammanfattande beskrivning av innehåll:

Ramar och styrning: Kunskap om skolans ramverk, styrdokument, lagar och förordningar, ämnesplaner och kunskapskrav är viktiga för lärarassistenten. Detta ger god förståelse för hur ämnesplanerna och kunskapskraven hänger ihop med skolans uppdrag och roll i samhället. Vidare ger utbildningen kunskaper i hur styrningen av skolan är organiserad, samt historik vilket ger en förståelse för skolans förutsättningar och struktur.

Pedagogik, pedagogiskt arbete och specialpedagogik: Tonvikt ligger vid pedagogiskt arbete, lärarens utgångspunkter inför planering och genomförande, vilket inte syftar ersätta lärarens jobb, utan assistera undervisningen och stötta elever som behöver det. För detta krävs att kunna förstå och följa undervisningen, förstå lärandets villkor samt bidra till att elevgrupperna når målen. Pedagogik, kunskap om lärandet, särskilt stöd och specialpedagogik är en central del av innehållet.

Pedagogisk dokumentation och mentorskap: Pedagogisk dokumentation är en viktig men tidskrävande uppgift för lärare. Deltagare får kunskaper i vad som dokumenteras och varför, samt hur olika skolplattformer kan användas för pedagogiska planeringar för eleverna och även fungera som informationslänk mellan vårdnadshavare och lärare. Detta kan även ske genom mentorskap. Mentorn har ansvar för kontakt mellan hem och skola, men även en stöttande funktion med översiktligt ansvar för elevens hela studiegång. It-relaterad och praktisk administration runt undervisningen är andra viktiga moment som tar mycket tid och som lärarassistenten kan hjälpa till med. Detta lyfts också fram i utbildningen.

Skolkultur och socialt arbete: För att kunna jobba nära eleverna behövs förståelse för deras livsvärld samt hur det påverkar dem inlärningsmässigt och socialt. Utbildningen ska ge insikter i hur en skolkultur formas av dem som är i den. Identitet, motivation, ungdomskultur, och socialisation tas upp, liksom främjande och förebyggande arbete när det gäller studiero, trygghet och konflikthantering.

Fördjupning och praktik: Fördjupning inom område kopplat till utbildning görs, samt praktik 3-6 veckor.

Utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla som uppfyller antagningskraven. Kostnader för studieresor och litteratur tillkommer.
Utbildningen berättigar till studiemedel från Centrala Studiestädnämnden (CSN) B1.
Antagningskrav: Du ska ha fyllt 18 år, ha gymnasieexamen eller motsvarande, samt medverka vid en intervju.
Kurslängd och studieomfattning: 40 veckor, heltid
Terminstider:
HT 2021: 23/8-23/12
VT2022: 3/1-3/6
Kontaktperson:
Jenny Hjälte
E-post: jenny.hjalte@brunnsvik.se

Back To Top