skip to Main Content

Förändring, demokrati och ledarskap
En processinriktad ledarutbildning med förändring i sikte

Är du en engagerad ledare, föreningsmedlem eller fristående aktör som vill förändra samhället?
Är du en erfaren pedagog som vill ha metoder för att inleda ett förändringsarbete?
Är du cirkelledare som vill ta din studiecirkel till en annan nivå?

Inom många områden i samhället finns det goda krafter som möjliggör förändring och utveckling. Ett stort engagemang finns i föreningsliv, offentlig sektor, fackföreningar och i andra typer av grupperingar, nätverk och organisationer. Men i en tid där förutsättningarna och behoven i samhället har förändrats kan också ledarskapet och metoderna behöva söka sig nya vägar. Hur kan viljan och engagemanget nå ut till fler? Hur kan insatser, projekt och visioner leda till verkliga, varaktiga framsteg?

För vem
Utbildningen ”Förändring, demokrati och ledarskap” vänder sig till dig som är aktiv inom samhällsförändring på något plan, ideellt eller professionellt. Du som vill utveckla metoderna för ditt engagemang, ditt ledarskap och/eller din pedagogik. Vi ser gärna en mångfald i bakgrund och mål hos deltagarna, där gruppdeltagarna kan lära av varandras erfarenheter och perspektiv. Viss erfarenhet av ledarskap är meriterande.

Varför
Demokratins centrala ord är ”VI” och det är avgörande att detta VI är starkt för att en demokrati ska fungera och må bra. I Sverige har den ideella sektorn, kulturen och bildningen historiskt varit viktiga delar i vårt demokratiska bygge och givit oss det breda engagemang som behövs för att kunna påverka utvecklingen. Idag utmanas demokratin och vårt samhälle på många sätt både internationellt och nationellt. Det sker bakslag för demokratiska processer runt om i världen och vi ser att själva begreppet demokrati ofta definieras alltför snävt. Vi ser att färre tar del av traditionella processer och organisationer i vårt land, vi ser att ofrivillig ensamhet ökar och vi kan läsa om att många unga tvekar på om demokrati är det bästa sättet att styra ett land. Vi står med andra ord inför en rad utmaningar som kräver stort engagemang, mod och nya kreativa lösningar.

Analysen av det minskade engagemanget landar ofta i att människor idag inte är intresserade, inte har tid, eller inte vill. Samtidigt visar undersökningar att intresset för att engagera sig i samhället är stort. Vi står inför en tydlig utmaning inom pedagogiskt ledarskap; det behövs ett nytt ledarskap både ideellt och professionellt som kan vårda, utmana och utveckla inom demokratins ramar. Ett ledarskap som möjliggör ett alternativ mot ett allt hårdare klimat och som kan fylla ett akut behov av samtal och dialog. Ett ledarskap som möjliggör förändring. Vår demokratisyn gör inte halt vid politisk demokrati, utan innefattar även den sociala och utomparlamentariska demokratin.

Kursplan

Mål

 • Nått en bredare kännedom/kunskap om olika ledarstilar/pedagogiska metoder samt fördjupat sig i en av dessa.
 • Nått en bredare kännedom om nutida och historiska förändringsprocesser
 • Format ett eget ledarskap utifrån sin egen situation, sina förutsättningar och mål samt utifrån samhället som det ser ut idag.
 • Lärt sig grunderna i att möjliggöra och leda projekt
 • Lärt sig grunderna i att leda en grupprocess/förändringsprocess
 • Lärt sig grunderna i folkbildning och folkrörelsearbete
 • Lärt sig grunderna i digitalt förändringsarbete

Innehåll

 • Undersöka och tillämpa Communitybaserade processer
 • Undersöka och tillämpa estetiska läroprocesser och förändrings-metoder
 • Söka efter stora och små, nutida och historiska förändringsprocesser och sätta dem i våra egna kontexter
 • Utifrån teori och praktik lära “Från idé till färdigt projekt”
 • Undersöka och tillämpa olika samtalsmetoder
 • Analysera och diskutera samhället som det är idag och demokratins utmaningar
 • Genom praktiska övningar utveckla och bli säkrare i sitt eget ledarskap

Metod

 • Till viss del individuellt anpassad studieplan
 • Grupparbeten
 • Workshops
 • Föreläsningar
 • Praktiskt arbete på golvet
 • Utveckla/genomföra ett eget case
 • Slutredovisning/folkfest
 • Enskilda utvecklingssamtal med handledare
 • Utbyten av erfarenhet och kunskap

Vad får jag med mig efter utbildningen
Efter utbildningen kan du leda processer i samhället. Inom en organisation, förening eller i andra typer av grupperingar.

Historia – Hur viktiga förändringsprocesser har sett ut historiskt. Hur t.ex. demokratin, minoriteters rättigheter och annan positiv samhällsutveckling har möjliggjorts.
Metoder – Vi söker, lär oss om och testar metoder och goda exempel.
Projektledning – Hur förändringsarbetet kan göras hållbart och långsiktigt. Planering, utvärdering, nätverksarbete, kommunikation etc.
Processledning/Ledarskap – Vem jag är som ledare och hur jag kan utvecklas som ledare. Vad krävs av ett ledarskap idag?
Samhällsanalys –  Hur förstår vi vår samtid och hur kan vi agera och handla i den?

Utbildningen kommer att ta stor hänsyn till gruppdeltagarnas intresseområden, utgångspunkter och önskemål. Demokrati och kreativitet är viktiga hörnstenar i utbildningen. Under kursen kommer vi att undersöka på golvet, samtala i ringen, skapa vid bordet etcetera.

Vägledande värdeord för kursen
Mod & medkänsla
Engagemang & ödmjukhet
Tanke & handling
Tålamod & passion
Fredlig aktivism & lyssnande
Kreativitet & analys
Fantasi & strukturförändring

Intyg
Ett skriftligt intyg utfärdas av skolan vid kursens slut. På intyget synliggörs kursens olika moment och arbetssätt samt tidsomfattning. Intyget är en verifiering på slutförd kurs. Omdöme eller betyg ges INTE på kursen.

Litteratur
Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?  – Stina Oscarson
På jakt efter den dialogiska estetiken – Joakim Stenshäll m.fl.
Bokbord för inspiration – lånas ut till kursdeltagare
Folkbilda om folkbildning, ABF:s folkbildarlåda –  lånas ut till kursdeltagare

Tidsram: 1 år – 40 veckor
Studietakt: 50% distansstudier varvat med fysiska träffar. Träffar i Gävle: Aug -22, Nov -22, Jan-23, Mars-23, Maj-23
Kurstid: 15/8 2022 – 9/6 2023
Sista ansökningsdatum: 26 Juni

Antagning: Genom individuella intervjuer. Vid högt söktryck görs ett urval baserat på personlig lämplighet och mångfald i gruppsammansättningen.
Antal platser:20
Studiestödsberättigad: JA; Gym nivå
Huvudlärare:Reine Lööf och  Katarzyna Jankowska, Kursen gästas av ett antal inspiratörer inom områden som förändringsarbete, ledarskap och folkrörelsearbete.
Kontaktperson: Sara Jacobsson sara.jacobsson@brunnsvik.se
Telefon: 070-288 48 28

Kursen genomförs i samverkan med ABF Gästrikebygden.

Back To Top