skip to Main Content

Lärar- och elevassistentutbildning

Lärar- och elevassistentutbildningen är en heltids yrkesinriktad utbildning på ett år (40 veckor). Distansutbildningen genomförs med gemensamma träffar förlagda på Brunnsvik folkhögskolas lokaler i Borlänge. Träffarna består av ca två- tre dagar i samband av avslutet av varje delkurs. Träffarna syftar till att väva ihop praktik med teorier. Mellan de obligatoriska träffarna bedrivs självstudier på egen hand och i basgrupper samt genomförs det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Kursen berättigar kursdeltagaren till studiemedel på eftergymnasialnivå.

 • Kursens syfte

  Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för ett professionellt förhållningsätt till yrket.

  Kursens mål

  Efter avslutade studier har deltagaren kunskap och förståelse:

  – vad som krävs för att utöva självständigt stödjande arbete på elev-, grupp- och klassnivå
  – om det svenska skolsystemet på alla stadier och former,
  – över samspelet mellan elevernas lärande och deras sociala, fysiska och kulturella miljö,
  – om förhållanden i det mångkulturella samhället som påverkar livsvillkoren för eleverna    med skilda sociala och kulturella bakgrunder,
  – för olika pedagogiska modeller och teorier som lärarna använder sig av i olika sammanhang,
  – för samspelet mellan elevers sociala situation, levnadsvillkor, fysiska och psykiska hälsa samt funktionsförmåga i förhållande till skolans krav och förväntningar,
  – för lagar och riktlinjer som gäller för alla som jobbar med barn i skolan,
  – om ledning, organisering och uppföljning av socialt arbete och socialpedagogiskt arbete.

  Efter avslutade studier har deltagaren färdighet och förmåga:

  – med stöd i lärarens pedagogiska planering lägga upp sitt eget stödjande arbete med elever i klasser och grupper,
  – att vara ett administrativt stöd för läraren i dennes pedagogiska arbete,
  – om kommunikationstekniker för bättre samspel mellan hem och skola,
  – att obehindrat kunna använda sig av förvärvade kunskaper och erfarenheter efter praktiktiden.

  Bakgrund

  Lärarförbundet skrev 2016-05-24 att det ännu inte då fanns någon utbildning. I dagsläget har nu några utbildningar startats i folkhögskoleregi, allt för att ge en ny yrkesgrupp ett professionellt förhållningssätt.

  Utifrån detta finns behov av utbildning. Därför har Brunnsvik folkhögskola beslutat att starta en ettårig kurs på heltid för ”Lärar- och elevassistenter”. Förutom praktik på 50%, är skoljuridik, administration, pedagogik, beteendevetenskap, sociologi och ledarskap delkurser, allt för att ge lärarassistenter bra förutsättningar att avlasta lärarna administrativt och elevassistenter stötta enskilda elever i samråd med lärare och annan personal.

   Kursens upplägg

  Läs mer om kursens upplägg i word dokumentet.
  Brunnsvik folkhögskolas kursplan för Elev och lärarassistent rev 1706

Anordnare: Brunnsvik folkhögskola, info@brunnsvik.se
Studieort: Borlänge/ distans
Studietakt: 100%
Studietid: 180820-190607
Nivå: Yrkesutbildning eftergymnasialnivå
Huvudområde: Socialt och pedagogiskt arbete
Examinationer: Godkänd arbetsförlagd praktik och godkänt deltagande på obligatoriska träffar samt inlämningar.
Kursintyg: Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framkommer vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.
Bedömningsgrader: Varje moment bedöms, för att efter avslutad utbildning sammanfattas och skriftligt ges i omdömena: Underkänd eller Godkänd.
Kurskoordinator: Sussane Smed, sussane.smed@brunnsvik.se,
Antagningskriterier: Grundläggande behörighet för yrkeshögskola (från folkhögskola eller 3-årigt gymnasium) med särskild behörighet i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, Engelska 5, Matematik 1. Du med utländsk gymnasieexamen behöver Svenska 1 och 2 eller Svenska som andraspråk 2, Engelska 5 och Matematik 1. Det är endast kursdeltagare som inkommit med utdrag ur belastningsregistret som får göra praktik, enligt skollagen (Skol 2010:800).
Antal kursdeltagare: Max 35
Kurstider och datum: Distansstudier samt sex obligatoriska träffar enligt nedan. Måndagar 13-17, Tisdagar 8-17 och Onsdagar 8-12.
1) Intro/Sv. skolsystemet/adm/IKT
må 20/8-on 22/8
2) Pedagogik/Ledarskap
må 8/10-on 10/10
3) Beteendevetenskap
må 3/12-on 5/12
4) Sociologi
må 4/2-on 6/2
5) Fördjupning
må 8/4- 10/4
6) Avslut/opponering/seminarium
må 3/6-on 5/6

Back To Top