skip to Main Content

Humanistisk socialpedagog

Ett viktigt socialt yrke!

Vill du arbeta professionellt med människor i utsatta livssituationer? Då är den 2-åriga yrkesutbildningen till humanistisk socialpedagog rätt för dig. Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta som socialpedagog och behandlingspedagog, inom öppenvård och institutionsvård för ungdomar eller vuxna. Gruppdynamik och personlig utveckling är viktiga inslag i utbildningen.

 • Pedagogiska metoder och upplägg

  Förhållningssätt
  Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till självförverkligande. I behandlingsarbete är självkännedom en av de viktigaste egenskaperna. Den studerande får möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett behandlingsarbete. Denna möjlighet benämner vi som den studerandes personliga process, ytterligare ett fundament i vårt förhållningssätt till de studerande och deras inlärning.
  Vi arbetar aktivt för att göra utbildningsgrupperna till ett forum för ett personligt växande som gör det möjligt att aktivt tillvarata de studerandes självupplevda erfarenheter i utbildningen.

  Studieomdömen

  På folkhögskolan erhåller de studerande som så önskar ett sammanfattande studieomdöme. Studieomdömet avser den studerandes studieförmåga och grundar sig på en bedömning från all undervisande personal. Studieomdöme utfärdas på de kurser där skolan beslutat att studieomdöme kan utfärdas.

  Utbildningens övergripande mål

  Efter genomgången utbildning ska en behandlingspedagog kunna:

  • Visa på, genom den egna personliga utvecklingsprocessen, ökad medvetenhet om sig själv och sitt sätt att förhålla sig professionellt till socialt förändringsarbete.
  • Visa grundläggande kunskap om hur samhället och de viktigaste institutionerna fungerar med tanke på socialt förändringsarbete.
  • Redogöra för olika beteendevetenskapliga teorier.
  • Genomföra socialt förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  • Ha anammat en attityd och värdegrund i socialt förändringsarbete som innebär respekt för mänskliga rättigheter, grundat på den humanistiska och demokratiska rättstraditionen.
  • Förhålla sig till lagstiftningen inom det socialrättsliga området.
  • Samverka med olika aktörer inom socialt förändringsarbete.
  • Visa på grundläggande färdighet i att uttrycka sig i tal och skrift inom socialt förändringsarbete.

   

  Innehåll

  Pedagogik, 5 veckor
  Socialpolitik, 3 veckor
  Yrkesfältet, 5 veckor
  Psykologi, 4 veckor
  Kommunikation 4 veckor
  Sociologi, 4 veckor
  Personlig utveckling, 5 veckor
  Grupper och grupprocesser, 5 veckor
  Missbruk, 6 veckor
  Juridik, 3 veckor
  Etik, 2 veckor
  Socialt förändringsarbete, praktik 12 veckor
  Psykiatri, 5 veckor
  Socialt förändringsarbete, 10 veckor
  Fördjupning, 5 veckor
  Utvärdering, 1 vecka 

  Kurser

  Pedagogik, 5 veckor
  Kursen ger en genomgång av några pedagogiska inriktningar, däribland problembaserat lärande som är den pedagogiska idé vilken utbildningen vilar på. Vidare ger kursen en inblick i lärstilar och dess konsekvenser för lärande. Kursen fokuserar på förhållande mellan pedagogik och socialt förändringsarbete

  Efter kursen ska den studerande:

  • ha kunskap om några pedagogiska inriktningar
  • ha kunskap om likheter och skillnader mellan några pedagogiska inriktningar
  • ha kunskap om olika lärstilars betydelse för lärandet
  • ha kunskap om pedagogikens roll i socialt förändringsarbete

   

  Socialpolitik, 3 veckor
  Kursen ger en genomgång av socialpolitikens framväxt och uppbyggnad i Sverige samt en orientering bland åtgärder inom det socialpolitiska fältet.

  Efter kursen ska den studerande:

  • ha kunskap om socialpolitikens framväxt och uppbyggnad i Sverige
  • ha kunskap om åtgärder på individ-, grupp- och samhällsnivå

   

  Yrkesfältet, 5 veckor
  Kursen ger en orientering bland aktörer inom det socialpolitiska området, och genomförs till stor del på fältet

  Efter kuren ska den studerande:

  • ha kunskap om aktörer och deras roll inom det socialpolitiska fältet

   

  Psykologi, 4 veckor
  Kursen ger en genomgång av några psykologiska perspektiv som syftar till att ge kunskap om och förståelse för hur olika perspektiv förklarar hur människan utvecklas.

  Efter kursen ska den studerande:

  • ha kunskap om hur olika psykologiska perspektiv förklarar hur människan utvecklas
  • ha kunskap om likheter och skillnader mellan några psykologiska perspektiv
  • ha kunskap om samspelets roll för utveckling 

  Kommunikation 4 veckor
  Kursen innehåller såväl teori som praktik beträffande kommunikation, samtal och presentation teknik.

  Efter kursen skall den studerande:

  • ha kunskap om kommunikationsteori
  • ha kunskap om samtalsmetodik
  • ha kunskap om att ge och ta återkopling (feedback)

  Sociologi, 4 veckor
  Kursen ger en översikt av några sociologiska inriktningar samt problematiserar kategoriseringar som klass, ålder, genus, etnicitet och sexualitet

  Efter kursen ska den studerande:

  • ha kunskap om olika sociologiska inriktningar
  • ha kunskap om likheter och skillnader mellan några sociologiska inriktningar
  • ha kunskap om kategoriseringsbegrepp som klass, ålder, genus, etnicitet och sexualitet

   

  Personlig utveckling, 5 veckor
  Kursen ger de studerande möjlighet att integrera de teoretiska kunskaperna i sig själv genom upplevelsebaserat lärande. Kursen ger möjlighet att fördjupa kunskapen om sig själv i relation till det sociala arbetet. Kursen ger den studerande möjlighet till ökad medvetenhet om sin personliga historia, sina attityder, sitt förhållningssätt samt möjlighet att se sina tillgångar och hinder i ett behandlingsarbete.

  Grupper och grupprocesser, 5 veckor
  Kursen sätter fokus på den studerande i gruppen. Kursen utgör en grund för utbildningen och stor vikt läggs vid att den studerande påbörjar att fundera över sin roll i grupp och hur grupprocesser ser/kan se ut.

  Efter kursen ska den studerande:

  • visa förståelse för sig själv som en gruppmedlem
  • kunskap om gruppers utveckling
  • förståelse för sin och andras roll i grupp
  • färdighet att leda arbete i grupp
  • kunskap av att arbeta med och i grupper
  • förståelse för hur konflikt i grupp kan hanteras

  Missbruk, 6 veckor
  Kursen ger grundläggande kunskap om missbruk/kemiskt beroende, medberoende och olika beroendeframkallande medel. Vidare ger kursen kunskaper kring fysiska, psykiska och sociala konsekvenser av missbruk.

  Efter kursen ska den studerande:

  • ha kunskap om orsaker till missbruk/kemiskt beroende
  • ha kunskap om missbrukets fysiska, psykiska och sociala konsekvenser
  • ha kunskap om beroendeframkallande medel
  • ha kunskap om sin relation till missbruk och medberoende

  Juridik, 3 veckor
  Kursen ger grundläggande kunskaper kring lagstiftning, konventioner och förordningar som omgärdar socialt förändringsarbete.

  Efter kursen ska den studerande:

  • ha kunskap om lagstiftningar som styr inom socialt förändringsarbete
  • ha kunskap om barnkonventionen och andra styrande förordningar inom socialt förändringsarbete

  Etik, 2 veckor
  Kursen ger en orientering kring etiska teorier och principer. Särskilt fokus ligger på nyttan av etik utifrån framtida professioner, så kallad yrkesetik.

  Efter kursen ska den studerande:

  • ha kunskap om etiska teorier och principer
  • ha kunskap om yrkesetiska riktlinjer
  • visa färdighet i att göra etiska överväganden

  Socialt förändringsarbete, praktik 6 veckor
  Kursen genomförs på någon arbetsplats inom det sociala fältet. Den studerande ska under handledning delta i arbetet och skaffa kunskap om arbetsplatsens organisation, ekonomiska förutsättningar, ledning, mål, uppgift och relation i förhållande till samarbetspartners, målgrupp samt viss kunskap om

  Efter kursen ska den studerande:

  • ha kännedom om arbetsplatsens organisation
  • ha kännedom om arbetsplatsens ekonomiska förutsättningar
  • ha kännedom om arbetsplatsens ledningsfunktioner
  • ha kunskap om arbetsplatsens mål
  • ha kunskap om arbetsplatsens uppgift och relation i förhållande till samarbetspartners
  • ha kunskap om arbetsplatsens målgrupp och dess särskilda förutsättningar och behov
  • ha kännedom om arbetsplatsens strategier, förhållningssätt, metoder, tekniker

  Psykiatri, 4 veckor
  Kursen ger grundläggande kunskaper om vanliga psykiska problem, sjukdomar/störningar, liksom sätt att behandla dessa. Kursen ger även en orientering kring neuropsykiatriska diagnoser.

  Efter kursen ska den studerande:

  • ha kunskap om psykiska problem, störningar och sjukdomar
  • ha kunskap om bemötande av människor med psykiska problem, störningar och sjukdomar
  • ha kunskap om vanligt förekommande mediciner som ordineras i samband med psykiska problem, störningar och sjukdomar
  • ha kunskap om neuropsykiatriska diagnoser

  Socialt förändringsarbete, 10 veckor
  Kursen ger en kunskapsöversyn kring olika former av socialt förändringsarbete, dess teoretiska förankring och praktiska utförande. Vidare ger kursen kunskap om samtal, dokumentation, utvärdering och kvalitetssäkring.

  Efter kursen ska den studerande:

  • ha kunskap om olika former av socialt förändringsarbete
  • ha kunskap om strategier, förhållningssätt, metoder och tekniker inom socialt förändringsarbete och dess teoretiska grund
  • ha kunskap om motivation och dess betydelse i socialt förändringsarbete
  • ha kunskap om processen från initiering till avslut i socialt förändringsarbete
  • ha kunskap om samtal i relation till socialt arbete
  • ha kunskap om dokumentationens roll i socialt förändringsarbete
  • ha kunskap om utvärdering och kvalitetssäkring inom socialt förändringsarbete
  • ha kunskap om olika perspektiv som söker förståelse för kriminalitet

  Socialt förändringsarbete, praktik 6 veckor
  Kursen genomförs på någon arbetsplats inom det sociala fältet där den studerande under handledning ges möjlighet att delta i och pröva egna arbetsuppgifter under handledning

  Efter kursen ske den studerande:

  • ha kunskap om arbetsplatsens uppgift och relation i förhållande till samarbetspartners
  • ha kunskap om arbetsplatsens mål
  • ha kunskap om arbetsplatsens målgrupp och dess särskilda förutsättningar och behov
  • ha kunskap om de strategier, förhållningssätt, metoder, tekniker som arbetsplatsen använder
  • ha kunskap om arbetsplatsens strategiers, förhållningssätts, metoders och teknikers teoretiska grund
  • ha kunskap om dokumentation
  • visa färdighet att inleda, upprätthålla och avsluta relationer till klienter, kollegor och samarbetspartners
  • visa färdighet i bemötande av klienter
  • visa färdighet i att göra etiska överväganden

  Fördjupning, 5 veckor
  Kursen innehåller författandet av ett fördjupningsarbete inom något område inom ramen för utbildningen och opponering på ett fördjupningsarbete.

  Efter kursen ska den studerande:

  • ha kunskap om något område inom ramen för utbildningen
  • visa färdighet i att skilja på egna åsikter och vetenskaplig/beprövad erfarenhet
  • visa färdighet i att uttrycka sig i skrift inom en given struktur
  • visa färdighet i att kritisk granska material

  Utvärdering, 1 vecka
  Kursen sätter fokus på de olika kurserna och dess relation till socialt förändringsarbete samt de olika moment i relation till varandra.

  Efter kursen ska den studerande:

  • ha kunskap om utbildningens olika ämnen och dess relation till socialt förändringsarbete
  • ha kunskap om utbildningens olika moment i relation till varandra

Anordnare: Brunnsvik folkhögskola
Kurslängd: 80 veckor, för deltagare från Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgarantin tillkommer ytterligare praktiktid
Studieort: Gävle
Kursstart: 22 augusti 2018 pågår till juni 2020
Nivå: Eftergymnasial yrkesutbildning
Studietakt: Heltidsutbildning 2 år 100 %
Antagningskriterier: Erfarenhet från yrkesområdet, personligt brev. Grundläggande behörighet
Antagning: Antagning sker
Kurskoordinator: Bragi Olafsson
E-post: bragi.olafsson@brunnsvik.se
Mobilnr: 070-573 33 73

Ansökan är stängd

Back To Top